arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Heicom
Art. 1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:.
- Heicom: Heicom B.V en/of enige andere aan Heicom gelieerde onderneming
- Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon (waaronder: relaties,
huurders, kopers, etc.), die diensten of zaken van Heicom afneemt of met wie
Heicom een overeenkomst sluit danwel daarover onderhandelt.
1.2 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes, facturen en
overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende
rechtshandelingen tussen Heicom en haar opdrachtgever. Afwijkingen van
deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk vooraf schriftelijk worden vastgesteld
door Heicom.
1.3 Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan opdrachtgever
geen beroep doen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Heicom zijn
aanvaard. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 Behoud en aanvaarding van een offerte, factuur of overeenkomst door
opdrachtgever betekent expliciete acceptatie van deze voorwaarden zoals
opgesteld en/of verstrekt door medewerkers van Heicom.
1.5 Tussen Heicom en opdrachtgever staat vast, dat - indien eenmaal onder
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, deze
algemene voorwaarden ook op latere aanbiedingen en overeenkomsten van
toepassing zijn.
1.6 Bij vervoersovereenkomsten zijn naast deze voorwaarden tevens de
Algemene Vervoer Condities 2002 (AVC) (vastgesteld door Stichting
Vervoeradres) laatst gedeponeerde versie van toepassing. Bij internationaal
vervoer zijn de AVC aanvullend van toepassingen op de bepalingen van het
CMR verdrag. Indien bepalingen van de AVC afwijken prevaleren de
bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Art. 2. Offertes, prijzen, prijswijzigingen en wijzigende omstandigheden en
termijnen

2.1 Door Heicom uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend. Acceptatie vindt
plaats door getekende retournering door de
opdrachtgever en/of door aanvang/levering (en daarmee de acceptatie door
de opdrachtgever/wederpartij) van de dienst of zaak/zaken. Offertes blijven
geldig tot de op de offerte vermelde datum. Heicom is eerst gebonden nadat
zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of bij gebreke daarvan, nadat
Heicom de opgedragen werkzaamheden feitelijk is aangevangen.
Een op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding bindt Heicom niet,
zulks in afwijking van art 6.225 lid 2 BW. In dat geval komt de overeenkomst
tot stand op de voorwaarden en basis van de door Heicom opgemaakte
offerte.
2.2 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen, maatvoering,
gewichtsopgave, rapporten, modellen, monsters en andere gegevens die door
Heicom worden verstrekt betreffende uiterlijk of de hoedanigheid van de te
leveren zaken en over de aard van de door haar te verrichten diensten, geven
slechts een algemene voorstelling van zaken en binden Heicom niet.
2.3 Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting, andere
overheidsheffingen/toeslagen, verpakkingen/emballage, transportkosten,
(brandstof)toeslagen en meerwerk, tenzij afwijking hiervan door Heicom
expliciet vooraf schriftelijk is bevestigd. Inzake transport zijn prijzen gebaseerd
op goed bereikbare en berijdbare plaatsen.
2.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
heeft Heicom het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten
verrichten.
2.5 Door (onvoorziene) omstandigheden en/of verborgen gebreken waarmee bij
de offerte en/of overeenkomst geen rekening is gehouden, zal een offerte
en/of overeenkomst haar geldigheid verliezen en zal Heicom een nadere
prijsopgave doen. In het voorgaande is tevens de situatie van meerwerk
begrepen.
2.6 Heicom is ook na het sluiten van een overeenkomst bevoegd om kennelijke
fouten in de prijsstelling te corrigeren wanneer
deze prijsstelling evident onjuist is en/of berust op een kennelijke verschrijving
en/of drukfout.
2.7 Indien na de datum van aanvaarding van de opdracht c.q. gedurende de
looptijd van de overeenkomst de kosten voor Heicom toenemen door een
omstandigheid die buiten haar invloedssfeer ligt, zoals maar niet beperkt tot
de situatie dat een toeleverancier van Heicom zijn prijzen wijzigt, en/of de euro
re of devalueert en/of belastingen, sociale lasten, invoerrechten, vrachtkosten,
overheidsmaatregelen, lonen e.d. veranderen, is Heicom gerechtigd haar
prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
2.8 Onverminderd het in dit artikel bepaalde heeft Heicom het recht om haar
prijzen elk jaar aan te passen conform de
kostprijsontwikkelingen in de sector.
2.9 Zolang een opdracht en/of levering niet is voltooid, is Heicom gerechtigd
tussentijds termijnfacturen in rekening te brengen.
2.10 Indien Heicom niet in staat is om de (potentiële) vorderingen uit hoofde van de
overeenkomst tegen haar conveniërende
voorwaarden onder te brengen bij een kredietverzekeraar, dan heeft Heicom
het recht om de overeenkomst eenzijdig te
ontbinden. In dit geval heeft opdrachtgever geen recht op vergoeding van
schade.
2.11 De door Heicom opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen. De lever
termijnen worden bij benadering opgegeven en binden Heicom niet.
Overschrijding van een opgegeven termijn geeft opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst. Heicom
heeft het recht de werkzaamheden in door haar te verkiezen volgorde, naar
haar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten.
2.12 Heicom zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zonder daarmee
geacht te worden een resultaatverbintenis op zich te hebben genomen. De
opdrachtgever dient Heicom alle gegevens te verstrekken die vereist zijn voor
de adequate uitvoering van de overeenkomst.
2.13 Bij gebreke van duidelijke gegevens in instructies van de opdrachtgever, staat
het Heicom vrij naar eigen inzicht te handelen voor rekening en risico van de
opdrachtgever. Het is dan ter vrije keus van Heicom om onder andere te
bepalen:
a. De wijze waarop de werkzaamheden worden verricht
b. De wijze waarop de materialen/gronden/andere zaken worden geleverd
en/of verwijderd
c. De plaats waar de materialen/gronden/andere zaken worden geleverd en/of
gestort
d. De kwaliteit van de geleverde materialen/gronden/andere zaken

Art. 3. Reclamering
3.1 Opdrachtgever dient alle beweerde rechten wegens een tekortkoming in de
nakoming van de verplichtingen door Heicom binnen uiterlijk 10 werkdagen
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken in te
roepen en schriftelijk onder opgaaf van redenen bij Heicom in te dienen, bij
gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever terzake zijn vervallen. De
rechten van de opdrachtgever terzake vervallen eveneens indien
opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Heicom een (vermeend)
gebrek zelf tracht te (laten) verhelpen.
3.2 Indien een reclame (gedeeltelijk) wordt geaccepteerd dan zal Heicom in de
gelegenheid worden gesteld om alsnog naar behoren te presteren. De
aansprakelijkheid van Heicom is beperkt tot nakoming van deze
verplichtingen. De voldoening aan deze verplichtingen geldt als enige en
algehele schadevergoeding. Indien nakoming niet mogelijk is doordat
opdrachtgever Heicom deze gelegenheid niet biedt, dan is Heicom van haar
verplichtingen bevrijd en zal de overeenkomst over en weer ongedaan worden
gemaakt, zonder dat Heicom gehouden zal zijn tot vergoeding van schade.
3.3 Reclames inzake facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk
bij Heicom onder opgaaf van redenen te zijn ingediend, bij gebreke waarvan
de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.
3.4 Reclames zoals in dit artikel bedoeld schorten de betalingsverplichtingen van
de opdrachtgever niet op.

Art. 4. Betaling, verzuim, ontbinding, eigendomsvoorbehoud en zekerheden
4.1 (BETALINGSTERMIJN, OPEISBAARHEID, RENTE )
Alle bedragen, die door de opdrachtgever aan Heicom verschuldigd zijn,
zullen worden betaald met inachtneming van de daartoe overeengekomen
termijn of, bij gebreke aan een overeengekomen termijn, binnen dertig dagen
na de factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege en
derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en aan Heicom een
contractuele vertragingsrente van 1,00 % per maand verschuldigd is. Bij niet
tijdige betaling zal de opdrachtgever, zonder dat daartoe nadere
ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn.
4.2 Alle vorderingen worden direct en volledig opeisbaar indien en zodra
opdrachtgever i) in verzuim is met een of meer van zijn verplichtingen jegens
Heicom ii) in staat van faillissement wordt verklaard iii) surseance van betaling
aanvraagt iv) beslag op (een deel van de) goederen van opdrachtgever wordt
gelegd v) opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest vi)
opdrachtgever haar onderneming staakt. Voorts is Heicom in deze gevallen
naar haar keuze gerechtigd direct en zonder dat daarvoor nadere
ingebrekestelling vereist is de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en de
(rechts) gevolgen hiervan ongedaan te maken, zulks met het recht op
schadevergoeding. .
4.3 GEEN VERREKENING OF OPSCHORTING De opdrachtgever zal zich
nimmer onttrekken aan enige betalingsverplichting in gevolge een
overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd aftrek, verrekening,
opschorting of compensatie toe te passen ten aanzien van bedragen die
Heicom krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst aan
opdrachtgever in rekening brengt.
4.4 (BUITEN)GERECHTELIJKE (INCASSO)KOSTEN
Alle kosten vallende op de invordering komen ten laste van opdrachtgever.
Vanaf datum verzuim is zij naast de hoofdsom
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld conform het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Heicom haar
vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies
daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden
de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder
zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het
aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook
indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237
en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe)
juridische bijstand door Heicom is ingeroepen, respectievelijk door Heicom
incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van
bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door opdrachtgever
verschuldigd zijn.
Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke
kosten, dan op de rente en vervolgens op de oudste factuur.
4.5 EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Alle door Heicom geleverde zaken blijven eigendom van Heicom totdat de
opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de met Heicom gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
b. Zolang integrale betaling van alle vorderingen van Heicom door
opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, is het de opdrachtgever niet
toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, deze buiten haar
feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te vermengen met andere
zaken, van een andere zaken een hoofd – of bestanddeel te laten
uitmaken, te verpanden of te bezwaren dan wel ter zake andere
rechtshandelingen aan te gaan, tenzij een en ander geschiedt in het kader
van de normale bedrijfsuitoefening.
c. Zodra de opdrachtgever in zijn verplichtingen te kort schiet is Heicom
gerechtigd de zaken terug te nemen, respectievelijk deze als pandhouder
onder zich te nemen, zulks onverminderd de overige aan Heicom
toekomende rechten op grond van de wet. Opdrachtgever machtigt Heicom
nu reeds vooralsdan om met het voornoemde doel de plaats(en) te (doen)
betreden waar de zaken zich bevinden, daaronder eventueel ook plaatsen
bij derden.
d. Zolang de zaken aan Heicom in eigendom toebehoren danwel zij op de
zaken een pandrecht heeft, zal opdrachtgever de zaken deugdelijk
verzekeren. Bij een eventuele uitkering op grond van die verzekering is
Heicom gerechtigd tot de schadepenningen. Voor zover nodig verplicht
opdrachtgever zich er bij voorbaat toe om zijn zijn medewerking te
verlenen aan al het geen daarvoor nodig is.
e. Indien enige derde beslag wil leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken of daarop een ander recht wil vestigen of doen gelden zal
opdrachtgever Heicom daarvan onmiddellijk informeren.
4.6 ZEKERHEID STELLEN
De opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Heicom zekerheid te
stellen voor hetgeen de opdrachtgever aan Heicom is verschuldigd dan wel
wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de opdrachtgever
zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of
heeft gesteld.

Art. 5. Overmacht
5.1 Indien en voor zover er omstandigheden aan de orde zijn van welke aard dan
ook op grond waarvan Heicom in
redelijkheid niet meer kan worden verlangd dat de overeenkomst onverkort
ten uitvoer wordt gelegd, komt Heicom een beroep op overmacht toe zonder
enige plicht de eventuele schade van de opdrachtgever te vergoeden. Onder
overmacht zijn mede begrepen alle van de wil van Heicom onafhankelijke
omstandigheden, die nakoming van een verbintenis tijdelijk of blijvend 
verhinderen of onredelijk bemoeilijken. Daarvan is onder meer sprake in de
volgende gevallen: onwerkbaar weer, onwerkbare bodemgesteldheid,
onbereikbare of onberijdbare laad- en of losplaatsen, bovenmatig
ziekteverzuim, gedragingen van derden die Heicom (tijdige) nakoming
beletten.
5.2 Overmacht kan aanleiding geven tot (gedeeltelijke) ontbinding. Het
voorgaande leidt er toe dat partijen over en weer de gevolgen van de
overeenkomst ongedaan maken. De voorgaande situatie leidt nimmer tot
schadeplichtigheid aan de zijde van Heicom. Indien Heicom bij het intreden
van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.

Art. 6. Geheimhouding
6.1 Heicom en Opdrachtgever verbinden zich ertoe geen vertrouwelijke informatie
door te geven aan derden, zonder de
schriftelijke toestemming van de andere partij. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie en/of als het informatie betreft waarvan bekend is of
redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze vertrouwelijk is en/of
waarvan openbaarmaking niet in het belang van (één van) de partijen is.
6.2 Heicom behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.

Art. 7. Intellectuele eigendom
7.1 Alle stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
software enz., die door Heicom zijn verstrekt aan de Opdrachtgever in het
kader van de voorbereiding of de uitvoering van de opdracht, blijven eigendom
van Heicom, ook al heeft Heicom daarvoor aan Opdrachtgever kosten in
rekening gebracht.
7.2 Opdrachtgever vrijwaart Heicom voor aanspraken van derden met betrekking
tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt.
7.3 Indien Opdrachtgever aan Heicom informatiedragers, elektronische bestanden
of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van
virussen en defecten.
7.4 Heicom behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die Heicom
toekomen op grond van de Auteurswet.

Art. 8 Verkoop en levering, bemonstering en reclame
8.1 Heicom staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor
de opdrachtgever deze wil bestemmen zelfs niet als dat doel aan Heicom
bekend is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Het risico van de zaken gaat over op de opdrachtgever bij aflevering,
waaronder wordt begrepen het ter beschikking stellen van de zaken het zij bij
afhalen op de locatie van Heicom hetzij bij bezorging op de met opdrachtgever
overeengekomen locatie. Heicom is verantwoordelijk voor de staat van de
zaken tot op het moment van aflevering.
8.3 In afwijking van artikel 3 geldt ten aanzien van zaken het volgende.
a. De opdrachtgever dient de zaken direct bij aflevering te (laten)
inspecteren/bemonsteren. Daarbij zal de opdrachtgever onderzoeken of de
hoeveelheid en de kwaliteit van de zaken overeenstemt met hetgeen
tussen Heicom en opdrachtgever is overeengekomen.
b. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen direct, doch hoogstens
binnen twee werkdagen na feitelijke aflevering schriftelijk aan Heicom te
worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever zijn
vervallen.
c. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch hoogstens binnen
twee werkdagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Heicom te worden
gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever zijn vervallen.
d. Indien Heicom niet binnen een week na aflevering een schriftelijke melding
van de opdrachtgever heeft ontvangen worden de zaken geacht zonder
enig gebrek te zijn afgeleverd.
e. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring
van de gehele levering.
f. De opdrachtgever dient Heicom in de gelegenheid te stellen een vermeend
gebrek en/of een aanspraak te onderzoeken en indien Heicom de
aanspraak honoreert het gebrek te herstellen.
g. De rechten van opdrachtgever vervallen indien hij het geleverde geheel of
gedeeltelijk heeft verbruikt, bewerkt of verwerkt, vermengd met andere
zaken, of aan derden heeft doorgeleverd danwel indien opdrachtgever zelf
heeft getracht een vermeend gebrek te (laten) herstellen.
8.4 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dat zijn betalingsverplichting
niet op. Opdrachtgever blijft gehouden de zaken af te nemen.
8.5 Aan de opdrachtgever komen niet de rechten toe die de wet aan de
consument toekent in boek 7 BW, zoals onder meer het bepaalde in artikel
7:17 BW dat de zaken moeten beantwoorden aan de overeenkomst.
8.6 De aansprakelijkheid van Heicom is beperkt tot hetgeen is bepaald in deze
algemene voorwaarden in artikel 11.
8.7 Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever, die door Heicom
wordt aanvaard, voor zaken die Heicom uit voorraad kan leveren, heeft
Heicom als vergoeding voor gederfde winst en gemaakte administratieve en
personele kosten, recht op een vergoeding van 15% van de verkoopwaarde
van deze bestelde zaken. De annulering geschiedt steeds schriftelijk.
Annulering is nooit mogelijk van een opdracht die betrekking heeft op zaken
die speciaal naar de wensen van de opdrachtgever worden of zijn
gefabriceerd.
8.8 Indien de opdrachtgever de goederen niet op het afgesproken afhaalmoment
afhaalt, zal Heicom de goederen opslaan voor rekening en risico van de
opdrachtgever.

Art.9. Vervoer en Naleving wetgeving
9.1 De opdrachtgever zal bij het laden van het voertuig steeds de aanwijzingen
van Heicom opvolgen. Deze verplichtingen gelden tevens en onverkort voor
derden die voor of namens de opdrachtgever (een deel van) de
werkzaamheden van de opdrachtgever uitvoeren.
9.2 De opdrachtgever staat er voor in dat door haar toedoen Heicom nimmer
opdrachten uitvoert in strijd met de wet en
opdrachtgever vrijwaart Heicom voor aanspraken hoe ook genaamd of
ontstaan.
9.3 Meer in het bijzonder zal opdrachtgever nimmer vrachtauto’s van Heicom
(laten) beladen, zodanig dat daardoor
aslastoverschrijding en/of overbelading zal ontstaan. Evenmin zal de
opdrachtgever Heicom voorzien van onjuiste of onvolledige informatie terzake.
9.4 De opdrachtgever zal Heicom nimmer transporten laten uitvoeren in strijd met
de Arbeidstijdenwet en het
Arbeidstijdenbesluit vervoer. Indien Heicom een transport niet tijdig kan
uitvoeren of voltooien in verband met de juiste
nakoming van voornoemde wetgeving kan dat nimmer leiden tot
aansprakelijkheid aan de zijde van Heicom.
9.5 De opdrachtgever die handelt in strijd met dit artikel is jegens Heicom steeds
aansprakelijk voor alle directe, indirecte- en gevolgschade, waaronder tevens
wordt begrepen voor het betalen/vergoeden aan Heicom van de daaruit
volgende boetes, kosten van overladen, transport, opslag etc. Deze
verplichting geldt tevens en onverkort in het geval derden voor of namens de
opdrachtgever (een deel van) de werkzaamheden van de opdrachtgever
uitvoeren.

Art. 10. Garantieverplichting en schade
Op voorwaarde dat correct en tijdig is gereclameerd en genoegzaam is
aangetoond dat er sprake is van een tekortkoming, zal Heicom voor zover
mogelijk voor herstel zorgdragen en/of tot een passende oplossing besluiten.

Art. 11. Aansprakelijkheid Heicom, vrijwaringen en verval van rechten opdrachtgever
11.1 Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen
exoneraties is de aansprakelijkheid van Heicom jegens opdrachtgever voor
toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag
waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Heicom in dat concrete geval
aanspraak geeft te vermeerderen met eigen risico.
11.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Heicom in enig concreet geval
geen dekking geeft om wat voor reden dan ook, danwel de betreffende
schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
Heicom beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de
betreffende opdracht met een maximum van € 25.000 per gebeurtenis of
reeks van gebeurtenissen.
11.3 Heicom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, immateriële schade,
gevolgschade en gederfde winst, tenzij deze het gevolg is van opzet op grove
schuld van Heicom.
11.4 Heicom is niet aansprakelijk voor schade en kosten - hoe ook genaamd en/of
ontstaan -, indien opdrachtgever dan wel enige derde, al dan niet tegen
vergoeding gebruik maakt van materieel en/of personeel van Heicom en/of
goederen stalt of parkeert op een van de terreinen van Heicom en/of Heicom
heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden geen
onderdeel uitmaken van eventuele reeds gesloten overeenkomsten, te
verrichten en Heicom ter zake volgens instructies gegeven door of vanwege
opdrachtgever en/of die andere derde heeft gehandeld. Heicom is niet
aansprakelijk voor schade en kosten – hoe ook genaamd en/of ontstaan - bij
verhuur van bemand materieel waarbij werkzaamheden in opdracht en onder
toezicht van de opdrachtgever zijn verricht.
11.5 Heicom bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter
afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever dan wel
enige derde kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de
niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk
zou zijn.
11.6 Opdrachtgever vrijwaart Heicom, haar werknemers, en andere door Heicom
ingeschakelde (rechts) personen van alle aanspraken -
hoe ook genaamd en/of ontstaan -van derden op vergoeding
van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of verband
houdende met zaken geleverd of afkomstig van Heicom en/of
werkzaamheden uitgevoerd door of namens Heicom, tenzij de schade is te
wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Heicom.
11.7 Opdrachtgever vrijwaart Heicom van aanspraken daaronder begrepen boetes
inzake i) de inzet van illegale werknemers en/of van ii) wanbetaling aan
belastingautoriteiten en/of aan personeelsleden door opdrachtgever of door
enige leverancier van opdrachtgever.
11.8 Aansprakelijkheid beperkende, - uitsluitende of vaststellende voorwaarden,
welke door derden aan Heicom kunnen worden tegengeworpen, kunnen door
Heicom ook aan opdrachtgever worden tegengeworpen.
11.9 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 3 en 8 vervalt iedere vordering op
schadevergoeding jegens Heicom, tenzij Heicom aansprakelijkheid heeft
erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat de opdrachtgever de
schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken.
11.10 Inzake vervoerovereenkomsten gelden in afwijking van het bepaalde in dit
artikel de aansprakelijkheidsbepalingen, limieten en verjaringstermijnen
ingevolge Boek 8 BW en de AVC en in geval van grensoverschrijdend vervoer
het CMR verdrag.
11.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Heicom of zijn
leidinggevende ondergeschikten.

Art. 12. Partiële nietigheid
13.1 Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene
bepalingen dan wel enig onderdeel van de
onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan laat
dat voor het overige de inhoud van het
beding of de bedingen van deze algemene bepalingen onverlet, c.q. blijft de
onderliggende overeenkomst in stand.
13.2 Indien het geval zoals omschreven in het eerste lid zich voordoet, zullen Heicom
en opdrachtgever voor de nietige of
vernietigde passage een geldige regeling treffen die de bedoeling van Heicom en
opdrachtgever met de onderliggende nietige of vernietigde passage zoveel mogelijk
weergeeft en daarmee zoveel mogelijk overeenkomt.

Art. 13. Diversen
14.1 Het Nederlands recht is van toepassing bij geschillen. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
14.2 De rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om van elk geschil in deze
kennis te nemen.
14.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Oost Nederland.
14.4 De laatste gewijzigde tekst van deze algemene voorwaarden alsmede van de
AVC zijn van toepassing.